OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

I. Vymedzenie pojmov

1. Kupujúci - fyzická osoba, ktorá kupuje tovar na osobné účely nesúvisiace s obchodnou činnosťou a s predávajúcim uzavrela zmluvu na základe podmienok určených ponukou internetového obchodu tinydots.sk

2. Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (Zb. zákonov  z roku 1964, č. 16, bod 93 v znení neskorších predpisov); 

3. Obchodné podmienky nákupu (ďalej len Podmienky) - stanovuje tento dokument týkajúci sa poskytovania služieb prostredníctvom internetového obchodu tinydots.sk

4. Internetový obchod (obchod, Služba, Predávajúci) - sa nachádza na webovej stránke  tinydots.sk , prostredníctvom ktorej môže Kupujúci vytvoriť objednávku;

5. Produkt - produkt ponúkaný na predaj v internetovom obchode;

6. Kúpna zmluva - zmluva o predaji tovaru v súlade s Občianskym zákonníkom, uzavretá medzi Tinydots sp. z o.o.  a Kupujúcim, ktorá je realizovaná prostredníctvom Internetového obchodu;

7. Zákon o právach spotrebiteľa - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z roku 2014, bod 827)

8. Podmienky predaja na diaľku - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zb. zákonov z roku 2002, č. 144, bod 1204 v znení neskorších predpisov);

9. Objednávka - jednotlivé položky vybrané z produktov zobrazených na webových stránkach Predávajúceho, špecifikované Kupujúcim pri vytvorení žiadosti.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto Podmienky definujú pravidlá používania internetového obchodu tinydots.sk

2.2. Tieto Podmienky obsahujú pravidlá uvedené v článku 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb;

2.3. Predávajúci. Tinydots sp z o.o., ul. Prądnicka 12, Krakov, Poľsko.

2.4. Tieto Podmienky predovšetkým stanovujú:

 • pravidlá pre zadávanie objednávok prostredníctvom webovej stránky nášho obchodu;

 • práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzavretia zmluvy na diaľku prostredníctvom internetového obchodu;

 

2.5. Technické podmienky a požiadavky na hardvér a počítačový systém potrebné pre zadanie objednávky:

 

………………..

 

2.6. Aby Kupujúci mohol  používať internetový obchod, je potrebné si zabezpečiť prístup k počítaču alebo ku koncovému zariadeniu s prístupom na Internet;

2.7. Predávajúci má právo uzavrieť kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu s osobami staršími ako 18 rokov;

2.8. Kupujúci majú k týmto Podmienkam prístup kedykoľvek prostredníctvom odkazu na domovskej stránke tinydots.sk

2.9. Informácie o produktoch na webových stránkach obchodu, popisy, technické a prevádzkové parametre a ceny tvoria ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle čl. 71 Občianskeho zákonníka;

2.10. Ceny na webstránke tinydots.sk sú platné od okamihu prijatia e-mailu obsahujúceho konečné potvrdenie všetkých položiek objednávky alebo objednávok. Táto cena sa nezmení bez ohľadu na zmenu cien v obchode, ku ktorej môže dôjsť iba v prípade jednotlivých produktov po tom, čo Kupujúci dostane vyššie uvedené potvrdenie v elektronickej podobe.

III. Podmienky nákupu v internetovom obchode

3.1 Za účelom vytvorenia objednávky musíte akceptovať Obchodné podmienky týkajúce sa predaja tovaru a poskytnúť osobné údaje vyplnením objednávkového formulára;

3.2 Predávajúci môže zamietnuť právo Kupujúceho používať internetový obchod a s okamžitou platnosťou obmedziť jeho prístup k niektorým alebo všetkým častiam internetového obchodu v prípade, že Kupujúci poruší nariadenia, najmä keď Kupujúci:

- uviedol v objednávkovom formulári nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje, ktoré zavádzajú alebo porušujú práva tretích strán,

- porušil osobné práva tretích strán prostredníctvom internetového obchodu, najmä osobné práva ostatných zákazníkov internetového obchodu,

- dopustí sa správania, ktoré bude Predávajúci považovať za nezlučiteľné s platnými zákonmi alebo všeobecnými pravidlami používania Internetu alebo ho uzná za poškodzujúce dobré meno Predávajúceho;

3.3 Osoba, ktorá bola zbavená práva využívať služby internetového obchodu, nemôže si bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho vytvoriť objednávku. 

3.4 Internetový obchod prijíma technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sa zaistila bezpečnosť prenosu správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými ako súčasť webovej stránky, predovšetkým opatrenia, ktoré zabránia získavanie a úpravu osobných údajov zasielaných cez Internet neoprávnenými osobami;

3.5 Kupujúci je povinný najmä:

- neposkytovať alebo nezdieľať obsah zakázaný zákonom, napríklad obsah, ktorý propaguje násilie, je hanlivý alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,

- používať internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení,

- zdržať sa konania, ako napríklad: zasielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam)  v rámci online obchodu,

- používať internetový obchod spôsobom, ktorý nie je zaťažujúci pre ostatných používateľov a pre Predávajúceho,

- použiť akýkoľvek obsah nachádzajúci sa v internetovom obchode iba na osobné účely,

- používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov platných na území Poľskej republiky, s ustanoveniami nariadení, ako aj so všeobecnými zásadami používania Internetu.

- pred použitím produktu skontrolujte všetky potrebné parametre tovaru (veľkosť, množstvo, kvalita grafiky), prečítajte si užívateľskú príručku a pravidlá pre montáž (lepenie) tovaru, ktoré sú dostupné na webových stránkach a povinne sú súčasťou balenia.

Kupujúci je povinný pred použitím výrobku bezodkladne informovať Predávajúceho o akýchkoľvek nezrovnalostiach. V prípade použitia produktov nie je Kupujúci oprávnený uplatniť u Predávajúceho reklamáciu za akosť (vady) produktu. Škody spôsobené nesprávnym použitím pri montáži (lepení) neoprávňujú Kupujúceho uplatniť si reklamáciu u Predávajúceho;

3.6 Online obchod je pre Kupujúcich k dispozícii kedykoľvek. Predávajúci prijíma a potvrdzuje prijatie objednávky 24 hodín denne od pondelka do nedele. Objednávky budú prijímané (potvrdené) po pripísaní platby, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zaplatení.

IV. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

4.1 Za účelom uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prejdite na webovú stránku, vyberte si položky a vykonajte ďalšie technické kroky na základe správ zobrazených Kupujúcemu a informácií dostupných na webovej stránke;

4.2 Pri zadávaní objednávky - až do momentu stlačenia tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ - má Kupujúci možnosť upraviť zadané údaje a výber produktu. Postupujte podľa pokynov zobrazených Kupujúcemu a informácií dostupných na webovej stránke;

4.3 Potvrdenie objednávky sa zobrazí hneď potom, čo Kupujúci využívajúci internetový obchod poskytne všetky potrebné údaje.

Potvrdenie objednávky bude obsahovať nasledujúce informácie:

 • názov objednaného Produktu,

 • ceny Produktov a služieb,

 • dodatočné náklady (ak existujú),

 • spôsob platby,

 • miesto určenia.

 

4.4 Pre finalizáciu objednávky je potrebné akceptovať Obchodné podmienky, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“;

4.5 Objednávka zadaná Kupujúcim je prejavom vôle uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a Podmienkami predaja tovaru;

4.6 Kupujúci po zadaní objednávky obdrží e-mail s potvrdením objednávky, jej číslo, a zároveň aj konečné potvrdenie všetkých podstatných prvkov objednávky;

4.7 Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom, keď Kupujúci dostane vyššie uvedené potvrdenie.

 1. Kúpno-predajná zmluva sa uzatvára v poľštine.

4.9. Kupujúci akceptujú, že webová stránka môže obsahovať odkazy na externé portály, webové stránky a webové aplikácie, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo inak závislé alebo kontrolované Predávajúcim. Používatelia potvrdzujú, že na webovú stránku je možné pristupovať pomocou nástrojov alebo služieb tretích strán. V každom prípade náklady a riziko spojené s  prepojením alebo použitím zdrojov a zariadení tretích strán znáša Používateľ. Predávajúci vás zakaždým, keď nastane takáto situácia vyzve, aby ste si prečítali podmienky služieb týchto tretích strán a určili práva a povinnosti Kupujúceho.

 

V. Dodanie tovaru

5.1 Náš tovar dodávame do Poľska aj do zahraničia. Náklady na doručenie mimo Poľska je možné skontrolovať kedykoľvek po kontaktovaní zákazníckeho servisu: kontakt@tinydots.sk

Objednaný tovar nie je možné si osobne prevziať v našej predajni.

5.2 Doručenie objednaného tovaru je realizované profesionálnou kuriérskou spoločnosťou na uvedenú adresu zákazníka. V prípade objednávky, ktorej hodnota presiahne 100€ je poštovné na území Poľska zdarma. Ak je hodnota objednávky nižšia ako 100€, náklady na doručenie budú v súlade s aktuálnou kuriérskou sadzbou, ktorá bude viditeľná na webovej stránke pri zadávaní objednávky.

5.3. Spracovanie objednávky v internetovom obchode trvá do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet. V prípade výberu možnosti platby na dobierku sa výrobný čas počíta od okamihu zadania a potvrdenia objednávky.

5.4. V prípade zistenia akýchkoľvek závad by mal Kupujúci o tejto skutočnosti okamžite informovať predávajúceho formou e-mailu zaslaného na nasledujúcu adresu: kontakt@tinydots.sk

 

VI. Ceny a spôsoby platby

6.1 Ceny tovaru sú uvedené v eurách. a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH, cla a všetkých ostatných zložiek;

6.2 Kupujúci má možnosť uhradiť objednávku:

- platobnou kartou,

- elektronickým prevodom,

- cez platobné brány dostupné na webových stránkach 

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch prijať alebo odmietnuť určité spôsoby platby.

 

VII. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

7.1 tinydots.pl je internetový portál zákazkovej výroby.

7.2 Kupujúci upresní parametre objednávky - vyberie fotografiu, materiál, veľkosť výtlačku a prípadne iné možnosti.

7.3 Produkt objednaný Kupujúcim (fototapeta, plagát, nálepka, obrázok) je vytvorený na základe individuálnej a detailnej objednávky, teda v súlade s čl. 38, bod 3 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z roku 2014, odsek 827 v znení neskorších predpisov), Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku.

V súlade so zákonom o právach spotrebiteľa môže obchod vylúčiť možnosť uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy, ktorej predmetom služby je výrobok na zákazku, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnej potreby.

 

VIII. Reklamácia Tovaru

 

8.1 Predávajúci je zodpovedný voči Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka, čo sa týka záruky za vady v rozsahu uvedenom v Občianskom zákonníku, najmä v čl. 556 a čl. 556 [1] -556 [3] Občianskeho zákonníka;

8.2 Sťažnosti vyplývajúce z porušenia práv Zákazníka zaručených zákonom alebo podľa týchto Podmienok by sa mali zasielať na nasledujúcu adresu: kontakt@tinydots.sk Sťažnosti budú posúdené do 14 dní od dátumu ich prijatia. Ak sťažnosť nebude posúdená v uvedenej lehote, znamená to, že sa považuje za oprávnenú.

8.3 Po prilepení fototapety akékoľvek pripomienky a úvahy nebudú brané do úvahy.

IX. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb

 1. 9.1 Predávajúci vynakladá maximálne úsilie, aby internetový obchod spĺňal očakávania používateľov, ale nezaručuje, že neobsahuje chyby. Pokiaľ tomu nebránia povinné ustanovenia zákona, Predávajúci vylučuje svoju zodpovednosť vyplývajúcu zo záruky, ručenia alebo z iných dôvodov, ktoré môžu vzniknúť z nedokonalosti webových stránok. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na používateľov, ktorí sú spotrebiteľmi (toto ustanovenie je platné na území Európskej únie).

 

9.2 Používateľ je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akýchkoľvek nezrovnalostiach alebo prerušeniach fungovania webových stránok online obchodu;

9.3 Nezrovnalosti týkajúce sa fungovania obchodu je možné hlásiť písomne na túto adresu: Tinydots, Prądnicka 12, 30-002 Krakov alebo e-mailom na túto adresu: kontakt@tinydots.sk

9.4. Predávajúci informuje, že vzhľadom na vlastnosti technologického procesu sa môže objednávka mierne líšiť od skutočne vykonanej služby, čo vyplýva najmä z faktorov, ako sú technické parametre obrazovky alebo zvolené nastavenie zobrazenia. V súvislosti s vyššie uvedeným Predávajúci upozorňuje, že rozdiel v rozmedzí tolerancií medzi zakúpeným produktom a objednávkou môže predstavovať približne 1%. Čo sa týka farebných rozdielov, môže sa očakávať asi 5% odchýlka medzi zobrazeným produktom a prijatým produktom.

 

 1. Predávajúci informuje, že v prípade, že objednávka toho istého produktu bola vykonaná v dvoch alebo viacerých samostatných objednávkach, môžu sa vyskytnúť rozdiely v rozmedzí tolerancií a vo farebných odtieňoch uvedených v odseku 9.4

 

 1. Vyššie uvedené okolnosti nebudú uznané ako dôvod uplatnenia si reklamácie.

 

 

X. Autorské práva a práva duševného vlastníctva Predávajúceho

 

 1. Užívateľ berie na vedomie a akceptuje, že všetky práva k webovej stránke patria Predávajúcemu. Je zakázané si uplatniť tieto práva vrátane práv duševného vlastníctva inde ako (i) w rámci Webovej stránky a (ii) v súlade s nariadeniami a príslušnými zákonmi.

 2. Webová stránka, jej jednotlivé prvky (vrátane grafických používateľských rozhraní), texty (vrátane Obchodných podmienok), navigačné riešenia, výber a rozloženie obsahu prezentovaného na webových stránkach, grafické prvky, kompilácie a vývoj materiálov podliehajú právnej ochrane, ktorá sa vzťahuje najmä na databázy, grafické programy, počítačové programy alebo iné diela.

 3. Ochrana sa vzťahuje aj na všetky materiály, ktoré predávajúci poskytuje používateľom elektronicky, najmä prostredníctvom e-mailu. Úpravy, kopírovanie, distribúcia, preposielanie, zobrazovanie, prenos, dotlač, sublicencie, vytváranie kolektívnych diel z materiálov bez súhlasu Predávajúceho sú zakázané a budú mať za následok právne kroky Predávajúceho.

 4. Sťahovanie, používanie a spracovanie obsahu Webovej stránky, vrátane používania internetových robotov alebo iných automatických systémov na sťahovanie dát z Webovej stránky bez súhlasu Predávajúceho, znamená porušenie Obchodných podmienok.

 5. Používateľ nesie plnú hmotnú zodpovednosť za škody spôsobené Predávajúcemu v dôsledku použitia majetku Predávajúceho bez jeho súhlasu alebo v rozpore s Obchodnými podmienkami alebo platnými zákonmi.

 

10.1 Produkty ponúkané v internetovom obchode sú chránené autorskými právami. Kupujúci alebo tretie strany nemajú právo vyrábať, distribuovať alebo reprodukovať tovar Predávajúceho (vrátane obrázkov, diapozitívov, fotografií) zobrazených na webových stránkach internetového obchodu. Používanie vyššie uvedených produktov je možné iba po získaní písomného súhlasu Predávajúceho, ktorý môže byť daný na konkrétny účel a na konkrétne časové obdobie.

10.2 Iba so súhlasom Predávajúceho a pri dodržaní jeho podmienok môžu byť grafiky, fotografie, diapozitívy, fotografie, texty, obrázky atď. zverejnené. 

10.3 Ak Kupujúci zašle Predávajúcemu svoje vlastné materiály, predpokladá sa, že je vlastníkom autorských práv na tieto diela. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať písomné potvrdenie o autorstve. V prípade nepredloženia dôkazov o autorstve môže Predávajúci objednávku zrušiť.

10.4 Na ďalšie záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje táto kapitola, sa vzťahuje zákon z 2. apríla 1994 o autorských právach a príbuzných právach.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 221 Občianskeho zákonníka, podlieha príslušným súdom v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.

11.2 Riešenie prípadných sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle čl. 221 Občianskeho zákonníka, podlieha príslušným súdom podľa sídla Predávajúceho.

 

11.3 Zásady ochrany osobných údajov webových stránok („Zásady ochrany osobných údajov“) sú uvedené v prílohe č.  1  Obchodných podmienok a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť. Používateľ vyjadrením súhlasu s podmienkami nariadení zároveň vyjadruje súhlas so spôsobom, akým predajca zaobchádza s osobnými údajmi poskytnutými na webových stránkach. Spracovanie údajov vrátane ich zdieľania prebieha za podmienok a vo formách stanovených zákonom.

 1. Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané iba na účely spojené s implementáciou zmluvy alebo budú poskytnuté tretím stranám v prípade okolností popísaných v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

11.4 Internetový obchod si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky. Informácie o zmenách budú zverejnené na webovej stránke. Používatelia, ktorí už zadali objednávku, budú o akýchkoľvek zmenách v Podmienkach informovaní e-mailom a budú mať právo ukončiť zmluvu do 14 dní odo dňa oznámenia. Budúce zmeny a doplnenia tohto nariadenia nadobúdajú platnosť po uplynutí výpovednej doby. Objednávky uskutočnené pred nadobudnutím účinnosti zmien podliehajú pravidlám týchto predpisov platných v čase objednania.