Zhromažďovanie informácií o používateľoch

Informácie o používateľoch môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi. Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať na tomto serveri, zahŕňajú:  

Osobné údaje Osobné údaje, ako sú vaše meno, dodacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, informácie o platobnej karte, demografické informácie alebo iné informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii na stránke alebo keď sa rozhodnete zúčastniť sa rôznych aktivít súvisiacich so stránkou, napríklad ako online chat a diskusné fóra. Používateľ nie je povinný poskytnúť nám žiadne osobné údaje, ak však ich odmietne zadať, nebude môcť použiť určité funkcie webových stránok. Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie zmluvy a na splnenie povinností Správcu, ktoré vyplývajú zo zákona. Bez zadania týchto údajov nie je možné poskytnúť služby. Každá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, má právo požadovať prístup k týmto údajom, ich aktualizáciu alebo vymazanie, ako aj právo obmedziť alebo odmietnuť ďalšie spracúvanie. Ak je spracúvanie vašich údajov založené na vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať. Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu. Ak zistíte, že spoločnosť Tiny Dots spracúva osobné údaje, môžete podať sťažnosť u generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov alebo u iného príslušného orgánu dozoru. Zásady ochrany osobných údajov Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 1. februára 2020. Tinydots („my“) rešpektuje súkromie našich používateľov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a chránime vaše údaje pri návšteve našej webovej stránky tinydots.co.uk, vrátane akýchkoľvek iných mediálnych formulárov, mediálnych kanálov, mobilných webových stránok alebo mobilných aplikácií, ktoré s nimi súvisia alebo sú s nimi spojené (ďalej spoločne len „Webová stránka“). Tiny Dots spracúva iba údaje, ktoré sú nevyhnutné pre správne poskytovanie ponúkaných služieb. Prečítajte si pozorne tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov, nevstupujte na stránku. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov a to z akýchkoľvek dôvodov. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať aktualizáciou dátumu „poslednej aktualizácie“ týchto Zásad ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny alebo úpravy budú účinné okamžite po zverejnení aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov na webových stránkach a vy sa vzdávate práva na špeciálne upozornenie na tieto zmeny alebo úpravy. Zároveň by sme vás chceli informovať, že tieto Zásady ochrany osobných údajov spĺňajú informačnú povinnosť vyplývajúcu z čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný Vestn. EU 2016 č. 119, s. 1), ďalej len „GDPR“. 

Kto kontroluje vaše osobné údaje? Správcom vašich osobných údajov je Tinydots sp. z o.o so sídlom: Prądnicka 12, 30-002 Krakov, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri, DIČ ( NIP) 6772445248. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy kontakt@tinydots.sk alebo poštou na tejto adrese: Prądnicka 12, 30-002 Krakov, Poľsko. V rozsahu povolenom zákonom môžeme vaše údaje poskytovať  príjemcom mimo našej spoločnosti. Medzi týchto externých príjemcov patria: - sesterské spoločnosti, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté za účelom vykonávania skupinových procesov internej správy údajov poskytovateľov služieb, ktorí na základe osobitných dohôd s nami poskytujú určité služby, ktoré môžu zahŕňať spracovanie osobných údajov, ako aj schválených subdodávateľov našich poskytovateľov služieb. - súkromné alebo verejné subjekty, pokiaľ sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti, ktorá nám je uložená. 

Odvodené údaje Informácie, ktoré naše servery zhromažďujú automaticky pri prístupe na Webovú stránku, napríklad vaša IP adresa, typ prehliadača, operačný systém, čas prístupu a stránky zobrazené bezprostredne pred a po vstupe na Webovú stránku. Ak používate našu mobilnú aplikáciu, tieto informácie môžu tiež zahŕňať názov a typ vášho zariadenia, operačný systém, telefónne číslo, krajinu a ďalšie interakcie s aplikáciou a inými používateľmi prostredníctvom súborov denníka servera, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete.

Finančné informácie Finančné informácie, ako sú údaje týkajúce sa spôsobu platby (napr. Platné číslo platobnej karty, značka karty, dátum skončenia platnosti), ktoré môžeme zhromaždiť pri nákupe, objednávaní, vrátení, výmene alebo vyžiadaní informácií o našich službách na tejto stránke. Uchovávame iba obmedzené finančné informácie. V opačnom prípade všetky finančné informácie uchováva náš spracovateľ platieb. Odporúčame vám, aby ste si prečítali jeho pravidlá ochrany osobných údajov a kontaktovali ich priamo so žiadosťou o odpovede na vaše otázky.

Oprávnenia Facebooku V predvolenom nastavení môže stránka pristupovať k základným informáciám o účte Facebook vrátane vášho mena, e-mailovej adresy, pohlavia, dátumu narodenia, aktuálneho mesta a adresy URL profilovej fotografie, ako aj k ďalším informáciám, ktoré dobrovoľne zverejníte. Môžeme tiež požiadať o prístup k ďalším povoleniam súvisiacim s vaším účtom, ako sú priatelia, registrácie a podobne, a môžete nám udeliť alebo zamietnuť prístup ku každému jednotlivému povoleniu. Ďalšie informácie o povoleniach Facebooku nájdete na stránke Oprávnenia Facebooku.

Dáta z mobilného zariadenia Informácie o zariadení, ako napríklad ID mobilného zariadenia, model, výrobca a lokalizácia zariadenia, keď používateľ pristupuje na Webovú stránku z mobilného zariadenia. Informácie o geolokácii. Môžeme požadovať prístup alebo povolenie a sledovať informácie na základe polohy z vášho mobilného zariadenia, a to buď nepretržite, alebo keď používate našu aplikáciu na poskytovanie služieb založených na polohe. Ak chcete zmeniť náš prístup alebo povolenia, môžete to urobiť v nastaveniach zariadenia. Dáta z mobilných zariadení. Môžeme zhromažďovať informácie o zariadení (napr. ID mobilného zariadenia, model a výrobca), operačný systém, informácie o verzii a IP adresu. Push notifikácie. Môžeme vás požiadať, aby ste vám zaslali upozornenia týkajúce sa vášho účtu alebo aplikácie. Ak už tieto typy upozornení dostávať nechcete, môžete ich vypnúť v nastaveniach zariadenia.

Použitie informácií o užívateľovi Ak máme o vás presné informácie, môžeme vám poskytnúť účinnú, efektívnu a na mieru šitú službu. Informácie, ktoré sme o vás zhromaždili prostredníctvom Webovej stránky, môžeme použiť najmä na: a. Spravovanie lotérii, propagačných akcií a súťaží. b) Pomoc orgánom činným v trestnom konaní a reagovanie na výzvy súdu. c) Prípravu anonymných štatistických údajov a analýz pre interné použitie alebo pre tretie strany. d. Vytvorenie a správu účtu. e. Zasielanie vám cielených reklám, kupónov, informačných vestníkov a ďalších informácií o propagačných akciách a stránkach. f. Zaslanie vám e-mailovej správy týkajúcej sa vašej objednávky. g. Umožnenie komunikácie medzi používateľmi. h. Plnenie a spravovanie nákupov, objednávok, platieb a ďalších transakcii súvisiacich so stránkou. i. Vytvorenie si osobného užívateľského profilu pre prispôsobenie budúcich návštev stránky. j) Zvyšovanie efektívnosti a fungovania webových stránok. k. Monitorovanie a analýzu používania a trendov s cieľom zlepšiť skúsenosti s používaním Webovej stránky. l. Informovanie používateľa o akýchkoľvek aktualizáciách Webovej stránky. m. Ponúkanie vám nových produktov, služieb a odporúčaní. n) Vykonávanie ďalších obchodných činností podľa potreby. o. Predchádzanie podvodným transakciám, monitorovanie proti krádeži a ochranu pred trestnou činnosťou. p. Spracovanie platieb a výnosov. r. Získanie spätnej väzby o používaní stránky a kontaktovanie používateľa. s. Riešenie sporov a problémov. t. Reagovanie na otázky o produktoch a zákazníckych službách. u. Zaslanie vám Noviniek (Newsletter). w. Vyžiadanie si podpory pre Webovú stránku.

Poskytovanie informácií o užívateľovi V určitých situáciách môžeme zdieľať informácie, ktoré sme o vás zhromaždili. Vaše informácie môžu byť zdieľané nasledovne: v súlade so zákonom alebo na ochranu vašich práv. Ak sa domnievame, že zverejnenie informácií o vás je nevyhnutné na reagovanie na právne procesy, vyšetrovanie alebo nápravu možných porušení našich podmienok alebo na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti iných, môžeme zverejniť informácie o vás tak, ako to povoľujú alebo vyžadujú príslušné zákony, pravidlá alebo nariadenia. Taký postup zahŕňa zdieľanie informácií s inými spoločnosťami na ochranu pred podvodmi a zníženie úverového rizika. Poskytovatelia služieb tretích strán Môžeme zdieľať informácie o vás s tretími stranami, ktoré poskytujú služby pre nás alebo v našom mene, vrátane spracovania platieb, analýzy údajov, doručovania e-mailov, hostiteľských služieb, zákazníckych služieb a marketingovej podpory. Marketingová komunikácia S vašim súhlasom alebo s možnosťou jej odvolania môžeme vaše údaje sprístupniť tretím stranám na marketingové účely, pokiaľ to umožňuje zákon. 

Newsletter Ak chcete zrušiť odber budúcich e-mailov, postupujte podľa pokynov v dolnej časti každého e-mailu. Partneri Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami. V takom prípade požadujeme od týchto pridružených spoločností, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov. Medzi pridružené spoločnosti patrí naša materská spoločnosť a všetky dcérske spoločnosti, partneri v spoločnom podnikaní alebo iné subjekty, ktoré kontrolujeme alebo ktoré podliehajú rovnakej kontrole ako my. Obchodní partneri Môžeme zdieľať informácie o vás s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli poskytnúť určité produkty, služby alebo propagačné akcie. Kontakty v sociálnych médiách Keď sa pripojíte na stránku [alebo k našej mobilnej aplikácii] prostredníctvom sociálnej siete, vašim kontaktom v sociálnych sieťach sa zobrazí vaše meno, profilová fotografia a popis vašej činnosti. Ostatní poskytovatelia tretích strán Môžeme zdieľať informácie o vás s inzerentmi a investormi na účely všeobecnej obchodnej analýzy. Vaše údaje môžeme tiež zdieľať s tretími stranami na marketingové účely, v súlade so zákonom.

Predaj alebo bankrot V prípade reštrukturalizácie, predaja celého alebo časti našich aktív, zlúčenia alebo akvizície inou spoločnosťou, môžeme informácie o Vás poskytnúť novej spoločnosti. Ak ukončíme činnosť alebo podáme návrh na vyhlásenie konkurzu, budú informácie o Vás považované za majetok, ktorý bude prevedený na inú spoločnosť alebo získaný inou spoločnosťou. Beriete na vedomie, že k takýmto prevodom môže dôjsť a že nadobúdateľ môže odmietnuť plniť záväzky, ktoré sme prijali v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Nie sme zodpovední za konanie tretích strán, s ktorými zdieľate osobné alebo citlivé informácie, a nemáme oprávnenie spravovať alebo kontrolovať žiadosti tretích strán. Ak si už neželáte dostávať korešpondenciu, e-mail alebo inú komunikáciu od tretích strán, ste zodpovedný za priame kontaktovanie príslušnej tretej strany.

Súbory cookie a webové majáky Na stránkach a v našej mobilnej aplikácii môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania, aby sme Webovú stránku a našu mobilnú aplikáciu prispôsobili vašim potrebám a vylepšili váš zážitok z našich Webových stránok. Súbory cookie používame na spracovanie a analýzu informácií o službách, ktoré vidíte na našej webovej stránke. Taktiež pomáhajú používateľovi pamätať si všetky služby uložené v nákupnom košíku pri zadávaní objednávky a pamätať si predvoľby používateľa v prípade všetkých ďalších návštev. Môžete si zvoliť, aby Vás počítač upozornil pri každom odoslaní súboru cookie, alebo môžete zakázať všetky súbory cookie. Viete to urobiť prostredníctvom nastavení prehľadávača. Každý prehliadač je mierne odlišný. Skontrolujte teda ponuku pomocníka svojho prehliadača a zistite, ako správne upraviť súbory cookies. Ak deaktivujete cookies, naše služby nemusia s vaším prehliadačom fungovať správne, stále však môžete zadávať objednávky. Pri používaní webovej stránky alebo našej mobilnej aplikácie sa osobné údaje nezhromažďujú pomocou technológie sledovania. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Informácie o vašej návšteve našich Webových stránok môžu byť uložené v súboroch cookies. Väčšina prehľadávačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Súbory cookie môžete vymazať alebo odmietnuť, ale uvedomte si, že to môže mať vplyv na dostupnosť a funkčnosť webových stránok. 

Internetová reklama Ďalej môžeme používať softvér tretích strán na zobrazovanie reklám na Webovej stránke [a v našej mobilnej aplikácii], na realizáciu e-mailových marketingových kampaní a na správu ďalších interaktívnych marketingových iniciatív. Tento softvér tretej strany môže používať súbory cookie alebo podobnú technológiu sledovania na správu a optimalizáciu Vášho online zážitku s nami. Analýza webových stránok Môžeme tiež spolupracovať s vybranými dodávateľmi tretích strán, aby sme umožnili použitie technológií sledovania a remarketingových služieb na webových stránkach pomocou súborov cookie prvej a tretej strany, aby sme okrem iného analyzovali a sledovali používanie Webovej stránky používateľmi a určovali popularitu určitého obsahu a lepšie pochopili aktivity online. Táto Webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva súbory „cookies“ (textové súbory) umiestnené vo Vašom počítači, aby pomohla webovej stránke analyzovať, ako ju používatelia používajú. Prístupom na Webovú stránku vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním Vašich údajov týmito tretími stranami. Odporúčame Vám prečítať si ich pravidlá ochrany osobných údajov a kontaktovať ich priamo so žiadosťou o odpovede na vaše otázky. S týmito dodávateľmi tretích strán nezdieľame žiadne osobné údaje. Zhromažďujeme a používame všetky analytické informácie spolu s analytickými informáciami od iných používateľov takým spôsobom, že ich nemožno primerane použiť na identifikáciu konkrétneho používateľa. Sledovanie pomocou Google Analytics môžete zakázať nainštalovaním tohto doplnku prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk 

Webové stránky tretích strán Na našej webovej stránke neponúkame žiadne produkty ani služby tretích strán. Bezpečnosť informácií o používateľovi Na ochranu Vašich osobných údajov používame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia. Všetky dôverné informácie, ktoré nám poskytnete, sú šifrované a nachádzajú sa za zabezpečenými sieťami. Všetky transakcie spracováva poskytovateľ brány a nie sú uložené alebo spracované na našich serveroch. Všetky údaje sú dostupné obmedzenému počtu ľudí, ktorí majú špeciálne prístupové práva a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách. Máme zavedených niekoľko bezpečnostných opatrení, ak užívateľ  vytvára  objednávku, ďalej zadáva, prenáša alebo prístupuje k svojim informáciám.

Politika ochrany detí Vedome našou cieľovou skupinou nie sú deti mladšie ako 13 rokov, ani nevykonávame marketingové kampane cielené na túto vekovú kategóriu. Ak sa dozviete o akýchkoľvek informáciách, ktoré sme zhromaždili od detí mladších ako 13 rokov, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. 

Nastavenie nesledovania Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy majú funkciu alebo nastavenie „Do-Not-Track“ („DNT“), ktoré je možné zapnúť, čím sa naznačí, že používateľ si neželá, aby boli informácie o jeho webovej aktivite monitorované a zhromažďované. Jednotný technologický štandard na detekciu a implementáciu signálov DNT ešte nebol stanovený. Momentálne preto nereagujeme na signály DNT prehľadávača ani na iné mechanizmy, ktoré automaticky informujú o vašom rozhodnutí nesledovať online. Ak bude prijatý štandard sledovania online, ktorého sa budeme musieť v budúcnosti držať, upozorníme vás na tento postup v revidovanej verzii týchto Zásad ochrany osobných údajov. Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy majú funkciu alebo nastavenie „Do-Not-Track“ („DNT“), ktoré je možné zapnúť, čím sa naznačí, že používateľ si neželá, aby boli informácie o jeho webovej aktivite monitorované a zhromažďované. Ak nastavíte vo svojom prehľadávači signál DNT, budeme na tieto signály prehľadávača DNT reagovať.